Seyrani - Gökkurt Sözlük
19. asırda yetişen Bektaşî saz şairlerindendir.
Uzun müddet Mısır’daki Kaygusuz dergâhında oturduktan sonra seyahat arzusuna kapılmış, Arap illerini ve Anadolu’nun bir çok yerlerini gezmiş, nihayet İsparta’da yerleşerek evlenmiştir. îki defa hacce de gittiği için Hacı Ahmet adıyla tanınmıştı.
Yeniçeriliğin lâğvı hâdisesini bir destanla tasvir eden şairin 1260 - 1265 (M. 1844 - 1849) yılları arasında Isparta’da öldüğü anlaşılmaktadır.