Sacid - Gökkurt Sözlük
19. asrın son yarısında yetişen Bektaşî şairlerin-
dendir. İstanbul’da doğdu. Fındıklı’da otururdu. Arap camii civarındaki bir dükkânda makaracılık ederdi. Bundan dolayı da muasırları arasında Makaracı Sâcid namiyle tanınmıştı. Rumelihisarı’ndaki Bektaşî tekkesi şeyhi Mahmud Baha’nın müridlerindendi. Gece gündüz içer, Galata’da Koyun Baba meyhanesinden ayrılmazdı. Tahminen 1260 (M. 1844) da vefat etti. Ekseriyetle aruz vezniyle rindane şiirler yazan Sâcid, bazı manzumelerinde de Hurufîliği terennüm etmiştir.