Mühendishane-i Berri Hümayun: III. Se lim devrinde yeniden yapılanmanın (Nizâm-1 Cedîd) en önemli kurumlarından biri olarak 1795'te Hasköy'de açılmıştır. 1775'te kurulan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'dan sonra impa ratorluğun ikinci mühendishanesidir. İlk dönemiy le ilgili belgelerde Fünûn-i Harbiyye Talimhânesi, Mekteb-i Fünûn-i Harbiyye veya Mühendishâne-i Sultânî gibi isimlerle, ardından da Mühendishâne-i Berr-i Hümâyun olarak anılmıştır.
Yüsra
0 0