ebû migren mağribî | Gökkurt Sözlük
kuzey afrika'da yetişen büyük velîlerden ve mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerinden. on ikinci asırda yaşadı. i̇smi, şuayb bin hasan (hüseyin veya sinan) olup, künyesi ebû midyen'dir. mağribî nisbesiyle ve şeyhu'l-meşâyih lakabıyla meşhur olmuştur. bugün i̇spanya'da bulunan sevilla(i̇şbiliyye) şehri civârındakikatniyon kasabasında doğdu. doğum târihi bilinmemektedir. 1197 (h.594) senesinde cezâyir şehirlerinden tlemsan yakınındaki ribâtu'l-ubbâd kasabasında vefât etti. kabri orada olup ziyâret edilmektedir. vefâtı için 1184 (h.580) ile 1193 (h.590) ve başka târihleri bildiren kaynaklar da vardır.