ebû bekr ayderûs | Gökkurt Sözlük
evliyânın meşhurlarından. i̇smi ebû bekr bin abdullah alevî şâzilî'dir. lakabı ayderûs'dur. 1447 (h.851) senesinde terîm'de doğdu. 1508 (h.914)'de aden'de vefât etti. kabri ziyâret mahallidir. peygamber efendimizin soyundan olup, seyyiddir. zamânın meşhur ve benzeri az görülen kıymetli âlim ve velîlerinden idi. babasına o doğmadan önce rüyâsında kıymetli bir evlâdı olacağı müjdelenmiştir. küçük yaşta babasından ilim öğrenmeye başladı. i̇lk temel bilgileri babasından öğrendikten sonra beldesinde bulunan âlimlerden ilim öğrendi. seyyid muhammed bin ali bin hacdeb'den kırâat dersleri alıp, kur'ân-ı kerîmi ezberledi. sâlim bin numeyrî'den de ders aldı. i̇lim tahsîlini tamamladıktan sonra babasından ve amcaları şeyh ali, seyyid ahmed'den, el-i̇mâm sa'd bin ali bin medhâc'dan tasavvuf ilmini öğrendi. fıkıh ilmini, abdullah bin abdurrahmân belhâc bin fadl'dan ve allâme seyyid muhammed bin abdurrahmân'dan öğrendi. ayrıca amcası şeyh ali'den çeşitli ilimleri öğrendi. bidâyet-ül-hidâye, minhâc-ül-âbidîn, mihâd-üt-tâlibîn, hülâsât ve umdetü i̇bn-i nâkıb gibi kıymetli kitapları çok okurdu. talebelerine de bu kitapları okumalarını tavsiye ederdi. bilhassa büyük i̇slâm âlimi i̇mâm-ı gazâlî hazretlerinin i̇hyâu ulûmiddîn kitabından her gün belli mikdâr okur ve okutup dinlerdi. evliyânın meşhurlarından muhyiddîn-i ibni arabî hazretlerinin kitaplarını da çok okurdu