Didari - Gökkurt Sözlük
19. asır Bektaşî saz şairlerindendir. Âşıklar arasında eserleri çokça okunan Didari’nin bugün mecmualarda aruz ve hece vezniyle yazılmış mahdut bazı şiirlerine rastlanmaktadır. Dîdâr ve Didârî mahlaslarını kullanır.